หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ชื่อ – สกุล

โทรศัพท์

E-MAIL

ห้องทำงาน

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี 0-7567-2315 samonsak@wu.ac.th 125
อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ 0-7567-2306 jantira.ra@wu.ac.th 105
อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ 0-7567-2328 ndamrong@wu.ac.th 130
อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร 0-7567-2328 hphusit@wu.ac.th 114
อาจารย์สุรศักดิ์ สีชุม 0-7567-2461 surasak.si@wu.ac.th 223

 

นักวิชาการ

นายราเชนทร์ คุ้มสังข์ 0-7567-2325 rachen.ko@wu.ac.th 124

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ชื่อ – สกุล

โทรศัพท์

E-MAIL

ห้องทำงาน

อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา 0-7567-2385 rungruang.ja@wu.ac.th 213
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 0-7567-2337 chuthamat.ra@wu.ac.th 126
อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ 0-7567-2338 sukhuma.ch@wu.ac.th 130
อาจารย์สุธีระ ทองขาว 0-7567-2316 tsuthira@wu.ac.th 138
อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์ 0-7567-2307 kjenjira@wu.ac.th 144

 

นักวิชาการ

นายราเชนทร์ คุ้มสังข์ 0-7567-2325 rachen.ko@wu.ac.th 124