โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ

Mobile Communication Network

Telecommunication Network and Transmission Line

Propagation Path-Loss Models

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2386, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2386, 2304-5
E - mailpcharern@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ Power Electronic Control and Application Enery Monitoring System Design and Application
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2340, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2340, 2304
E - mail ksuratsa@wu.ac.th
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทเขต
อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ

Power Electronics and  Control System

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2314, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2314, 2304-5  
E - mailcsarawou@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ศักดิ์พรหม
อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ

CMOS Analog / RF Circuit Design

Electronic Device / Systems Design

Wireless Sensor Network Application with Microcontroller

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2349, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2349, 2304-5
E - mailsiraporn.sa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล ถิ่นสุราษฎร์
อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ

Solar Energy

Energy Storage Systems

Optimization in Renewable Energy Systems

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2304
E - mailkamon.th@wu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ Digital Signal Processing Image Processing Computational Electromagneties
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2330, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2330, 2304-5
E - mail cajalawi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ

Antenna Design

RF and Microwave Circuit Design

Dielectric Properties Determination

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2350, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2350, 2304-5
E - mailthunyawat.li@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์
อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ Control Engineering Robotics and Automation system and Artificial Intelligence
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 23581, 2304-5
E - mail chidentree.tr.wu.ac.th
Facebook Comments Box