โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
ประธานกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญPower Electronic Control and Application Enery Monitoring System Design and Application
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2340, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2340, 2304
E - mailksuratsa@wu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ
รองประธานกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ Concrete Structures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2335, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2335, 2304-5
E - mail smonthia@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท สุขมาก
รองประธานกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ Geotechnical  Engineering Mechanical Stabilize Earth Wall Polymer Modified Concrete
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2343, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2343, 2304-5
E - mail gampanart.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Porous Carbon

Porous Materials

Nanomaterials

Energy Storage Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailuthen.th@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Computer System Design

Embedded System  Design

Internet of Things

Application  Design

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2333, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2333, 2304-5
E - mailskorakot@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Biofuel Production

Anaerobic Digestion

Lignocellulose

Conversion

Porous Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailkessara.se@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ Structural Engineering Reinforced Concrete Structure Wood Structure
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2304-5
E - mail  lsatjapa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Mobile Communication Network

Telecommunication Network and Transmission Line

Propagation Path-Loss Models

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2386, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2386, 2304-5
E - mailpcharern@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Virgin Coconut Oil Production

Biogas Production and Cleaning

Biomass Utilization

Environmental Treatment Technologies

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน,2304-5
E - mailnirattisai.ra@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญSolid Mechanics
Vibration
Composite Materials
Computational Analysis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2387, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2387, 2304-5
E - mailnuttawit.wa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธิพร ธนธรรมเมธี
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญArtificial Intelligence
Machine Learning
Data mining
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672283 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2283 , 2206-7
E - mailputthiporn.th@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. บันเทิง ศรีคะรัน
กรรมการและเลขานุการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญMechanical Design
Advanced Welding Technologie
Metallurgical and Mechanical Analysis
Mechanics of Materails
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailbuntoeng.sr@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Biogas Treatment

Water Treatment by Membrane Processes

Gas Absorption

Mass Transfer

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2387,2304-5
E - mailwichitpan.ro@wu.ac.th
Facebook Comments Box