คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
ประธานกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญPower Electronic Control and Application Enery Monitoring System Design and Application
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2340, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2340, 2304
E - mailksuratsa@wu.ac.th

 

อาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ
รองประธานกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ Concrete Structures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2335, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2335, 2304-5
E - mail smonthia@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท สุขมาก
รองประธานกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ Geotechnical  Engineering Mechanical Stabilize Earth Wall Polymer Modified Concrete
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2343, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2343, 2304-5
E - mail gampanart.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Porous Carbon

Porous Materials

Nanomaterials

Energy Storage Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailuthen.th@wu.ac.th
อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Computer System Design

Embedded System  Design

Internet of Things

Application  Design

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2333, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2333, 2304-5
E - mailskorakot@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Biofuel Production

Anaerobic Digestion

Lignocellulose

Conversion

Porous Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailkessara.se@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ Structural Engineering Reinforced Concrete Structure Wood Structure
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2304-5
E - mail  lsatjapa@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี เดชะปัญญา
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Air Pollution Control

Biomass Utilization

Cellulose Acetate Synthesis

Renewable Energy

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2336, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2336, 2304-5
E - mailkwipawee@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Mobile Communication Network

Telecommunication Network and Transmission Line

Propagation Path-Loss Models

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2386, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2386, 2304-5
E - mailpcharern@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

3D Printer Machine Learning Deep Neural Network

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2318, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2318, 2304-5  
E - mailskwattana@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กำชัย นุ้ยธิติกุล
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Catalyst and Reaction Engineering

Biodiesel

Adsorption

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2329, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2329, 2304
E - mailkamchai.nu@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
กรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญMechanical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2387, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2387, 2304-5
E - mailnuttawit.wa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชิด สระโมฬี
กรรมการและเลขานุการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญRubber Technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2334, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2334, 2304-5
E - mailsprachid@wu.ac.th
Facebook Comments Box