cropped-03-standard-abbreviation.png

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Artificial Intelligence


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Computer Engineering and Artificial Intelligence)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรผู้สร้างนวัตกรรม มีความทันสมัย ใส่ใจงาน พื้นฐานดี และมีจรรยาบรรณ
1) มีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการสร้างระบบอัจฉริยะหรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการแนวทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งเทคนิควิธีการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
3) มีทักษะและความเข้าใจในการใช้ชีวิต รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตมีความสามารถในการ
1.ออกแบบระบบหรือองค์ประกอบของระบบหรือกระบวนการเพื่อให้บรรลุความต้องการและใช้งานได้จริง
2.สามารถออกแบบและดำเนินการทดลองเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูล
3.สามารถระบุปัญหาและแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมได้
4.สามารถสื่อสารได้ดี ทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต


แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรคอมพิวเตอร์
2) วิศวกรซอฟต์แวร์
3) วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
4) นักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
7) นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม
8) นักพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
9) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
10) นักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
12) ผู้ประกอบการใหม่ หรือ Startup


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 180 หน่วยกิต

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
    1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
    3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
    4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
    5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน่วยกิต
    1) กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม 38 หน่วยกิต
    2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 65 หน่วยกิต
    3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
    4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 180 หน่วยกิต
 

facebook : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มวล.

หลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติม : Click

Facebook Comments Box