logo

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎี บัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและศาสตร์ขั้นสูง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านกำลังคนและร่วมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ต่อสากล ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีปณิธานตามปณิธานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรมรวมทั้งเอื้ออำนวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งโดยเน้น
1) ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบและมีทัศคติที่กว้างไกล
2) ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้งและประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และ จรรยาวิชาชีพ

เป็นเลิศด้านวิศวกรรม ชั้นนำผลิตบัณฑิต ค้นคิดนวัตกรรม นำพาสู่สากล

1) ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและคนดี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2) เป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีสำหรับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ระดับสากล
3) สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

SET STAR

            S : School                     สำนักวิชา
            E : Engineering            วิศวกรรมศาสตร์
            T : Technology             และเทคโนโลยี

SET School of Engineering and Technology 

            S : Service mind           มีใจให้บริการ มีจิตสาธารณะ
            T : Team work               ทำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี
            A : Achievement           มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

            R : Renown                    มีชื่อเสียงระบือไกล

“We are SET, We are Family”

Facebook Comments Box