สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
ความเชี่ยวชาญ Mechanical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2387, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2387, 2304-5
E - mail nuttawit.wa@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จำลอง ปราบแก้ว
อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
ความเชี่ยวชาญMechanical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailchamlong.pr@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ กำพล ประทีปชัยกูร
อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
ความเชี่ยวชาญMechanical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailgumpon.pr@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. บันเทิง ศรีคะรัน
อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
ความเชี่ยวชาญMechanical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailbuntoeng.sr@wu.ac.th
อาจารย์ กฤต ฝันเซียน
อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
ความเชี่ยวชาญRobotic Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailkrit.fu@wu.ac.th
Facebook Comments Box