บริการวิชาการ

 การบริการวิชาการสู่ชุมชน ในหัวข้อ การถ่ายถอดความรู้ วิธีสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ด้วยวิธีเหวี่ยงแยกสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่เกษตรกร

บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำ ตำบลสระแก้ว หม​ู่ที่ 4 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments