logo

บริการวิชาการ (เก่า)

 การบริการวิชาการสู่ชุมชน ในหัวข้อ การถ่ายถอดความรู้ วิธีสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ด้วยวิธีเหวี่ยงแยกสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่เกษตรกร

บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำ ตำบลสระแก้ว หม​ู่ที่ 4 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างมูลสุกรและของเสียที่มีในชุมชน ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ

Read More »
Facebook Comments Box