logo

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Mechanical and Robotic Engineeringชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Mechanical and Robotic Engineering)ปรัชญา / วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตวิศวกรผู้เชี่ยวชาญความรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม นำพาประเทศชาติอย่างมีจริยธรรม

ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ให้ตรงตามความต้องการของประเทศ
  2. มีทักษะในการค้นคว้าและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  3. มีทักษะและความสามารถในการออกแบบคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกเป็นขั้นเป็นตอนในงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
  4. มีทักษะและความเข้าใจในการใช้ชีวิต มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในและต่างประเทศ มีการวางแผนการทำงาน มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
  5. มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปริญญาบัณฑิตทั้ง 5 ด้านที่กำหนดในกรอบมาตรฐานของ ส.ก.อ. ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและการออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ระบบกลไกต่างๆ การวิเคราะห์ความร้อนและความเย็น ระบบควบคุมทางกล รวมถึงความสามารถด้านการออกแบบและการควบคุมหุ่นยนต์ ทั้งแบบหุ่นยนต์ที่ใช้อำนวยความสะดวกทั่วไปและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงต่อยอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ได้แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

2) วิศวกรทางด้านหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

2) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องกล

3) นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

5) อาจารย์และนักวิจัยทางด้านเครื่องกลและหุ่นยนต์แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือสาขาใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาทโครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 193 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาภาษา19 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ145 หน่วยกิต  
 
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
 66 หน่วยกิต
 
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 62 หน่วยกิต
 
(3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
 17 หน่วยกิต
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี8 หน่วยกิต

สถาบันที่อนุมัติ

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สถาบันที่ทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรวิชาชีพ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2. สภาวิศวกร


การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2. สภาวิศวกร


วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อกำหนดของหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11 กรกฎาคม 2563

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร

เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จำนวนรับ 50 คน

(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ช่วยในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร

(5) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จำนวนรับ 30 คน

1.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ช่วยในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร

– เอกสารผลงานอื่นๆ (ถ้ามี)

3.1.2 สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้

(1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(2.1) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 30 %

– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิด 30 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 40 %

หรือ

(2.2) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 30 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 30 %

– วิชาภาษาอังกฤษ คิด 40 %

หรือ

(2.3) ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา 03 : ภาษาอังกฤษ คิด 40 %

– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 30 %

– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 30 %

(2) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

เงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จำนวนรับ 30 คน

1.1.1 แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

1.1.2 แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

1.1.3 รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้สำหรับใช้ในการยื่นสมัคร

(1) ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา 03: ภาษาอังกฤษ คิด 20 %

– วิชา 04: คณิตศาสตร์ คิด 40 %

– วิชา 05: วิทยาศาสตร์ คิด 40 %

หรือ

(2) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT: ความถนัดทั่วไป คิด 30 %

– วิชา PAT1: ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิด 30 %

– วิชา PAT3: ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 40 %

หรือ

(3) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 30 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 30 %

– วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คิด 40 %

(4) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จำนวนรับ 20 คน

1.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะ

– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น

ที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร

3.1.2 สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้

(1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(2.1) ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา 03: ภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา 04: คณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา 05: วิทยาศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน

หรือ

(2.2) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT: ความถนัดทั่วไป เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100

คะแนน

– วิชา PAT1: ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก

100 คะแนน

– วิชา PAT3: ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน

จาก 100 คะแนน

หรือ

(2.3) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชาฟิสิกส์ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน

(2) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

Facebook Comments Box