logo

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Civil Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในการยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาบนพื้นฐานของทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผ่านการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้ง ความรู้ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
2. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่จะออกปฏิบัติงานใภาคอุตสาหกรรมและราชการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตฺใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2. ความสามาถในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
4. ความสามารถด้านภาษา และการสื่อสาร รวมทั้งการทำงานเป็นทีม
5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต


แนวทางประกอบอาชีพ

งานเอกชน บริษัทที่ปรึกษา วางแผน ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การประปาจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
งานวิชาการ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาใกล้เคียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 198 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร16 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8 หน่วยกิต
 
(3) กลุ่มวิชาการจัดการ
 4 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย4 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์4 หน่วยกิต
 (6) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 158 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน62 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน79 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

สถาบันที่อนุมัติ

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สถาบันที่ทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรวิชาชีพ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสภาวิศวกร


วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อกำหนดของหลักสูตร

วันที่ 11 สิงหาคม 2561

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร

เงื่อนไขในการรับสมัคร

          จำนวนรับ 50 คน
          1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50

 1. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครสำหรับนักเรียนสายสามัญ

                    – ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

 1. รายละอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

                    – ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น ที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ทำไมจึงเลือกเรียนวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนรับ 30 คน เปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ

          รูปแบบที่ 1 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครสำหรับนักเรียนสายสามัญ

                    – ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

 1. รายละอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

                    –  ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

                    – เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ทำไมเลือกเรียนวิศวกรรมโยธา ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

          รูปแบบที่ 2 ในเกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร
  • ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 50 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

                    2.2 ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 50 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 50 %

จำนวนรับ 20 คน มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(1) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 50 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 50 %

(2) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 50 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 50 %

facebook : วิศวกรรมโยธา มวล.

เล่มหลักสูตร : Click

แผนการศึกษา : Click

Facebook Comments Box