logo

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร

เงื่อนไขในการรับสมัคร

          จำนวนรับ 50 คน
          1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50

 1. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครสำหรับนักเรียนสายสามัญ

                    – ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

 1. รายละอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

                    – ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น ที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ทำไมจึงเลือกเรียนวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนรับ 30 คน เปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ

          รูปแบบที่ 1 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครสำหรับนักเรียนสายสามัญ

                    – ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

 1. รายละอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

                    –  ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

                    – เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ทำไมเลือกเรียนวิศวกรรมโยธา ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

          รูปแบบที่ 2 ในเกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร
  • ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 50 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

                    2.2 ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 50 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 50 %

จำนวนรับ 20 คน มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(1) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 50 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 50 %

(2) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 50 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 50 %

รายละเอียดของหลักสูตร

เล่มหลักสูตร : Click

 

Facebook Comments Box