หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Civil Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในการยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาบนพื้นฐานของทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผ่านการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้ง ความรู้ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
2. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่จะออกปฏิบัติงานใภาคอุตสาหกรรมและราชการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตฺใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2. ความสามาถในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
4. ความสามารถด้านภาษา และการสื่อสาร รวมทั้งการทำงานเป็นทีม
5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต


แนวทางประกอบอาชีพ

งานเอกชน บริษัทที่ปรึกษา วางแผน ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การประปาจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
งานวิชาการ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาใกล้เคียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 198 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 16 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(3)กลุ่มวิชาการจัดการ
4 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
(6) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 158 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 62 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 79 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

สมัครเรียน Click : https://entry.wu.ac.th

facebook : วิศวกรรมโยธา มวล.

หลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติม : Click

Facebook Comments
ser