โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ Structural Engineering Reinforced Concrete Structure Wood Structure
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2304-5
E - mail  lsatjapa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญConcrete Structures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2335, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2335, 2304-5
E - mailsmonthia@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ

Geotechnical  Engineering

Mechanical Stabilize Earth Wall

Polymer Modified Concrete

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2343, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2343, 2304-5
E - mailgampanart.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญUtilization of Wastes in Cement and Concrete
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2342, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2342, 2304-5
E - mailkittipong.ku@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ  Water Resources Planing and ManagementHydroinformatics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3372, 0-7567-3361
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3372, 3361
E - mail dpakorn@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ Ground Improvement by Geopolymer Cement and Pozzolanic Material
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2394, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2394, 2304-5
E - mail atimapon.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ Road Safety Audit,Transportation Engineering Road Network Planing, Highway Engineering Traffic Engineering Management Road Accident Analysis and Prevention Construction Engineering and Infrastructure Management
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3833 2320, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3833 2320, 2304
E - mail snukul@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ Engineering Management Infrastructure Project Management
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3833 2398, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2398 , 2304-5
E - mail wwarit@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ Concrete structures Advanced composite materials Repair and structural assessment Construction innovation Earthquake engineering and seismic upgrading structures Finite element for concrete structures Fracture mechanics.
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3833 2378, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2378 , 2304-5
E - mail thanongsak.im@wu.ac.th
Facebook Comments Box