logo

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร
  1. เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้

1.1 เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

3.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 70 คน

(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับสำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ

การเริ่มต้นเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ดีในอนาคตกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

(5) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

  1. เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้

3.1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 70 คน

3.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับสำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ

การเริ่มต้นเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ดีในอนาคตกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-ผลงานที่ภาคภูมิใจและรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

-คะเเบบสอบ 9 วิชาสามัญ หรือ GAT-PAT (ถ้ามี)

 

3.1.2 สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้

(1) แผนการศึกษาที่เปิดรับสำหรับนักเรียนสายสามัญ

-แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(2.1) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 15 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

(2) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

  1. เงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 30 คน

1.1.1 แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

1.1.2 รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้สำหรับใช้ในการยื่นสมัคร

(1) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 15 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

หรือ

(2) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 เท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชาคณิตศาสตร์ 2 เท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชาฟิสิกส์ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน

 

(3) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

รายละเอียดของหลักสูตร : Click

 

Facebook Comments Box