logo

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญา
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความสามารถ และความมุ่งมั่นสูงในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในระยะยาว เพื่อตอบสนองพลวัตรความเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้แบบก้าวกระโดดของโลกในอนาคต อีกทั้งมีสำนึกความรับผิดชอบต่อความสงบ และสันติสุขของสังคมโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ สร้างสรรค์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพื่อที่จะสามารถนำพลังการพัฒนาการที่เข้มแข็งจากการศึกษา มาใช้ในการสร้างตนเอง และช่วยเกื้อกูลครอบครัว สังคม องค์กร และสิ่งแวดล้อมให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
2. มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้และใฝ่ดี สามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีวินัย เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
3. มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นวิศวกรที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
4. มุ่งหวังพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นวิศวกรที่มีความเข้าใจทักษะในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณ ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางด้านไฟฟ้ากำลังและโทรคมนาคม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาชีพวิศวกรรรม
2. มีความรู้และความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3. มีความสามาถในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมและออกแบบได้อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
4. มีความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต


แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรไฟฟ้าการไฟฟ้า (ฝ่ายผลิตประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น)
2) วิศวกรประจำบริษัทผู้ใช้บริการด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (AIS DTAC TRUE)
3) วิศวกรประจำโรงงาน
4) วิศวกรที่ปรึกษาด้านการขาย
5) ครู อาจารย์
6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (บริษัทด้านการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า)


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 192 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาภาษา20 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาบูรณาการ4 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์8 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4* หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 144 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน45 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน82 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา17 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

สถาบันที่อนุมัติ

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สถาบันที่ทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรวิชาชีพ

1.สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2. สภาวิศวกร


วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อกำหนดของหลักสูตร

วันที่ 11 สิงหาคม 2561

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร
  1. เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้

1.1 เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

3.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 70 คน

(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับสำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ

การเริ่มต้นเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ดีในอนาคตกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

(5) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

  1. เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้

3.1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 70 คน

3.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับสำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ

การเริ่มต้นเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ดีในอนาคตกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-ผลงานที่ภาคภูมิใจและรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

-คะเเบบสอบ 9 วิชาสามัญ หรือ GAT-PAT (ถ้ามี)

 

3.1.2 สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้

(1) แผนการศึกษาที่เปิดรับสำหรับนักเรียนสายสามัญ

-แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(2.1) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 15 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

(2) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

  1. เงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 30 คน

1.1.1 แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

1.1.2 รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้สำหรับใช้ในการยื่นสมัคร

(1) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 15 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 20 คะแนน จาก 100 คะแนน

หรือ

(2) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 เท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชาคณิตศาสตร์ 2 เท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชาฟิสิกส์ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน

– วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน

 

(3) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

facebook : วิศวกรรมไฟฟ้า มวล.

เล่มหลักสูตร : Click

แผนการศึกษา : Click

Facebook Comments Box