ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญPower Electronic Control and Application Enery Monitoring System Design and Application
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2340, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2340, 2304
E - mailksuratsa@wu.ac.th

 

อาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ
รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญConcrete Structures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2335, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2335, 2304-5
E - mailsmonthia@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. กัมปนาท สุขมาก
รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ Geotechnical  Engineering Mechanical Stabilize Earth Wall Polymer Modified Concrete
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2343, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2343, 2304-5
E - mail gampanart.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง
รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ

Porous Carbon

Porous Materials

Nanomaterials

Energy Storage Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailuthen.th@wu.ac.th
อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
ความเชี่ยวชาญ

Computer System Design

Embedded System 

Design Internet of Things Application  Design

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2333, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2333, 2304-5
E - mailskorakot@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี เดชะปัญญา
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ

Air Pollution Control

Biomass Utilization

Cellulose Acetate Synthesis

Renewable Energy

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2336, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2336, 2304-5
E - mailkwipawee@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ

Mobile Communication Network

Telecommunication Network and Transmission Line

Propagation Path-Loss Models

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2386, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2386, 2304-5
E - mailpcharern@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชาติ ปรีชาติวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ

Polymer Electrolyte

Polymer Characterization

Adhesive

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2308, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2308, 2304-5
E - mailpwanchar@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ

Structural Engineering

Reinforced Concrete Structure

Wood Structure

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mail lsatjapa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ Ecotoxicology Biogeochemistry Water Pollution
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2337, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2337, 2304-5
E - mail chuthamat.ra@wu.ac.th
Facebook Comments
ser