โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญPower Electronic Control and Application Enery Monitoring System Design and Application
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2340, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2340, 2304
E - mailksuratsa@wu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ
รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญConcrete Structures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2335, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2335, 2304-5
E - mailsmonthia@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท สุขมาก
รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ Geotechnical  Engineering Mechanical Stabilize Earth Wall Polymer Modified Concrete
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2343, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2343, 2304-5
E - mail gampanart.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง
รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ

Porous Carbon

Porous Materials

Nanomaterials

Energy Storage Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailuthen.th@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ

Virgin Coconut Oil Production

Biogas Production and Cleaning

Biomass Utilization

Environmental Treatment Technologies

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2322, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2322, 2304-5
E - mailnirattisai.ra@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ

Computer System Design

Embedded System 

Design Internet of Things Application  Design

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2333, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2333, 2304-5
E - mailskorakot@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ

Structural Engineering

Reinforced Concrete Structure

Wood Structure

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mail lsatjapa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ

Biofuel Production

Anaerobic Digestion

Lignocellulose

Conversion

Porous Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailkessara.se@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ

Mobile Communication Network

Telecommunication Network and Transmission Line

Propagation Path-Loss Models

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2386, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2386, 2304-5
E - mailpcharern@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. บันเทิง ศรีคะรัน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
ความเชี่ยวชาญMechanical Design
Advanced Welding Technologie
Metallurgical and Mechanical Analysis
Mechanics of Materails
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailbuntoeng.sr@wu.ac.th
Facebook Comments Box