โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญConcrete Structures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2335, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2335, 2304-5
E - mailsmonthia@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Structural Engineering

Reinforced Concrete Structure

Wood Structure

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mail lsatjapa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ

Artificial Intelligence
Machine Learning
Data mining

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672283 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2283 , 2206-7
E - mailputthiporn.th@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ

Digital Signal Processing Image Processing Computational Electromagneties

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2368, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mail cajalawi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญ

Mobile Communication Network

Telecommunication Network and Transmission Line

Propagation Path-Loss Models

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2386, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2386, 2304-5
E - mailpcharern@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ

Computer System Design

Embedded System 

Design Internet of Things Application  Design

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2333, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2333, 2304-5
E - mailskorakot@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
ความเชี่ยวชาญMechanical Design
Advanced Welding Technologie
Metallurgical and Mechanical Analysis
Mechanics of Materails
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailbuntoeng.sr@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ

Virgin Coconut Oil Production

Biogas Production and Cleaning

Biomass Utilization

Environmental Treatment Technologies

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2322, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2322, 2304-5
E - mailnirattisai.ra@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญ

Ground Improvement by Geopolymer Cement and Pozzolanic Material

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2394, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2394, 2304-5
E - mailpatimapon.su@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญWood Composites and Adhesive technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2312, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2312, 2304
E - mailmpannipa@wu.ac.th
Facebook Comments Box