บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางพรทิพย์ เก้าซ้วน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ Admintstration Officer
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2304, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2324,2305
E - mail tporntip@wu.ac.th
นางภัทราวรรณ ตันติกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ Admintstration Officer
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2383, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2383,2305
E - mail cpattara@wu.ac.th
นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
พนักงานธุรการ
ความเชี่ยวชาญAdmintstration Officer
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304,2305
E - mailnopparat.ra@wu.ac.th
นางสาววริศรา จิตนุรักษ์
นักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญChemical and Process Engineer
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2324, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2324,2305
E - mailvarisara.sa@wu.ac.th
นางสาวแวววรรณ อินทร์ขัน
นักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญElectrical Engineer
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2324, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2324, 2305
E - mailweawan.in@wu.ac.th
นายราเชนทร์ คุ้มสังข์
นักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญEnvironmental Engineer Geographic Information System (GIS)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2325, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2325,2305
E - mailrachen.ko@wu.ac.th
นายศุภกิจ วงษ์เจริญผล
นักวิชาการ สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ Metallurgical Engineer
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2324, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2324, 2466
E - mailsupakit.vo@wu.ac.th
นางณัฐวรรณ แก้วรัตน์
นักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
ความเชี่ยวชาญComputer Engineer
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2324, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2324, 2305
E - mailnattawan.m-@wu.ac.th
นายราเชนทร์ คุ้มสังข์
นักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญEnvironmental Engineer Geographic Information System (GIS)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2325, 0-7567-2305
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2325,2305
E - mailrachen.ko@wu.ac.th
Facebook Comments
ser