สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชาติ ปรีชาติวงศ์
หัวหน้าสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ Polymer Electrolyte Polymer Characterization Adhesive
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2308, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2308, 2304-5
E - mail pwanchar@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุฤกษ์ คงทอง
อาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ

Polymer Composites

Wood - Polymer Composites

Natural Rubber

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2326, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2326, 2304-5
E - mailksureurg@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง
อาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ

Porous Carbon

Porous Materials

Nanomaterials

Energy Storage Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailuthen.th@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณนิภา เชาวนะ
อาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ

Wood Composites and Adhesive technology

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2312, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2312, 2304
E - mailmpannipa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชิด สระโมฬี
อาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ

Rubber Technology

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2334, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2334, 2304-5
E - mailsprachid@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน
อาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ

Wood Physics

Wood Processing

Wood Drying

Materials Characterization

Creep of Materials

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2348, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2348, 2304-5
E - mailmnirundo@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธน ศรีวะโร
อาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญWood science and Technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2313, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2313, 2304-5
E - mailssuthon@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
อาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ

Polymer Electrolyte

Characterization

Adhesive

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2381, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2381, 2304-5
E - mailkessara.se@wu.ac.th
Facebook Comments
ser