logo

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร

1.1 เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

3.1.1 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์จำนวนรับ 50 คน

(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เหตุใดท่านถึงสนใจในหลักสูตร

“ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์”

และท่านคิดว่าสาขานี้มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศอย่างไร

(5) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

  1. เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้

3.1 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวนรับ 50 คน

3.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

-แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/

ภาษาต่างประเทศ

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

3.1.2 สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้

(1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

-แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(2.1) ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 50 %

– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

(2.2) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 50 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

(2.3) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 40 %

2

– วิชาฟิสิกส์ คิด 30 %

– วิชาเคมี คิด 30 %

(2) การสัมภาษณ์

– สัมภาษณ์ หลักสูตรดำเนินการเอง

  1. เงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

1.1 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวนรับ 50 คน

1.1.1 แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

1.1.2 รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้สำหรับใช้ในการยื่นสมัคร

(1) ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 50 %

– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

(2) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 50 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

(3) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 40 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 30 %

– วิชาเคมี คิด 30 %

(4) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

  1. เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้

3.1 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวนรับ 20 คน

3.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

-แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/

ภาษาต่างประเทศ

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะ

– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น

ที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) การสัมภาษณ์

– สัมภาษณ์ หลักสูตรดำเนินการเอง

 

Facebook Comments Box