logo

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Petrochemical and Polymer  Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Petrochemical and Polymer Engineering )


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งประกอบด้วยจริยธรรม คุณธรรม และความความรับผิดชอบในการส่งเสริมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาบนพื้นฐานของทฤษฎี และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

  1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
  2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  3. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ได้เองตลอดชีวิต
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์และมีความเสียสละต่อสังคม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตมีความสามารถในการ

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ

(4) คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

(5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี


แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยาง ไม้และ กาว
2) นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
3) ครูอาจารย์


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ เคมี หรือสาขาอื่น ๆ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 186 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาภาษา20 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์8 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4* หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ138 หน่วยกิต  
 
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
 47 หน่วยกิต
 
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 74 หน่วยกิต
 
(3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
 17 หน่วยกิต
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี8 หน่วยกิต
   

 

สถาบันที่อนุมัติ

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สถาบันที่ทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรวิชาชีพ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อกำหนดของหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17/08/2562

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร

1.1 เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

3.1.1 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์จำนวนรับ 50 คน

(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เหตุใดท่านถึงสนใจในหลักสูตร

“ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์”

และท่านคิดว่าสาขานี้มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศอย่างไร

(5) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

  1. เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้

3.1 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวนรับ 50 คน

3.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

-แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/

ภาษาต่างประเทศ

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

3.1.2 สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้

(1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

-แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(2.1) ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 50 %

– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

(2.2) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 50 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

(2.3) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 40 %

2

– วิชาฟิสิกส์ คิด 30 %

– วิชาเคมี คิด 30 %

(2) การสัมภาษณ์

– สัมภาษณ์ หลักสูตรดำเนินการเอง

  1. เงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

1.1 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวนรับ 50 คน

1.1.1 แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

1.1.2 รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้สำหรับใช้ในการยื่นสมัคร

(1) ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ คิด 50 %

– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

(2) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 50 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 50 %

หรือ

(3) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 40 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 30 %

– วิชาเคมี คิด 30 %

(4) การสัมภาษณ์

– ไม่มี

  1. เงื่อนไขการรับสมัครและรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการยื่นสมัครของแต่ละหลักสูตร

มีรายละเอียดดังนี้

3.1 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวนรับ 20 คน

3.1.1 สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio) มีเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป 2.50

(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

-แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร

สำหรับนักเรียนสายสามัญ

– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/

ภาษาต่างประเทศ

(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะ

– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น

ที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) การสัมภาษณ์

– สัมภาษณ์ หลักสูตรดำเนินการเอง

Facebook Comments Box