หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Chemical  Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

1.วิศวกรที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2.บัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีไปใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
3.บัณฑิตที่สามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.บัณฑิตที่สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5.บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตวิศวกรเคมีที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมพัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ


แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น SCG , CHEVRON ,PT,BRIDGESTONE เป็นต้น
2) นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
3) ครู อาจารย์


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาใกล้เคียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 192 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 16 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(3)กลุ่มวิชาการจัดการ
4 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
(6) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 144 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 60 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

Facebook Comments
ser