logo

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Chemical  Engineering and Pharmaceutical Chemistry


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

1.วิศวกรที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2.บัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีไปใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
3.บัณฑิตที่สามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.บัณฑิตที่สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5.บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตวิศวกรเคมีที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมพัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ


แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น SCG , CHEVRON ,PT,BRIDGESTONE เป็นต้น
2) นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
3) ครู อาจารย์


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาใกล้เคียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,600 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 192 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร16 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8 หน่วยกิต
 
(3)กลุ่มวิชาการจัดการ
 4 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย4 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์4 หน่วยกิต
 (6) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 144 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน60 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน75หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

สถาบันที่อนุมัติ

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สถาบันที่ทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรวิชาชีพ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสภาวิศวกร


การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสภาวิศวกร


วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อกำหนดของหลักสูตร

วันที่ 12 กันยายน 2563

เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร

เงื่อนไขในการรับสมัคร

          จำนวนรับ 100 คน
          1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50

 1. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครสำหรับนักเรียนสายสามัญ

                    – ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

 1. รายละอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

                    –  ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

 • ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เขียนถึงแรงจูงใจและสาเหตุที่ทำให้เลือกเรียนวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมที่มหาวิทยาลัยลักษณ์

จำนวนรับ 20 คน เปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ

          รูปแบบที่ 1 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. จำนวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครสำหรับนักเรียนสายสามัญ

                    – ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา

 1. รายละอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร

                    –  ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

                    – เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ แรงจูงใจและเหตุผลที่เลือกเรียนวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมที่มหาวิทยาวลัยวลัยลัก ษณ์ -ผลสอบ GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ ถ้าม

          รูปแบบที่ 2 ในเกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. แผนการศึกษาที่เปิดรับ

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร
  • ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 20 %

 – วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิด 25 %

– วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิด 25 %

 – วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 30 %

                    หรือ

                    2.2 ผลการสอบวิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 20 %

– วิชาคณิตศาสตร์ 2 คิด 20 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 20 %

– วิชาภาษาอังกฤษ คิด 20 %

– วิชาเคมี คิด 20 %

จำนวนรับ 20 คน มีเงื่อนไขในการรับสมัครดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. แผนการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร

                    – สำหรับนักเรียนสายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

 1. รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

(1) ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป คิด 20 %

– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิด 25 %

 – วิชา PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิด 25 %

– วิชา PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คิด 30 % หรือ

(2) ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พิจารณาคะแนนดังนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ 1 คิด 20 %

– วิชาคณิตศาสตร์ 2 คิด 20 %

– วิชาฟิสิกส์ คิด 20 %

– วิชาภาษาอังกฤษ คิด 20 %

– วิชาเคมี คิด 20 %

facebook :   วิศวกรรมเคมี

หลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติม : Click

Facebook Comments Box