โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ

Virgin Coconut Oil Production

Biogas Production and Cleaning

Biomass Utilization

Environmental Treatment Technologies

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2322, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2322, 2304-5
E - mailnirattisai.ra@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ Air Pollution Control Biomass Utilization Cellulose Acetate Synthesis Renewable Energy
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2336, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2336, 2304-5
E - mail kwipawee@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ Air Pollution Biogas Cleaning VOCa and Odor Treatment Bioproducts
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2344, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2344, 2304-5
E - mail charun.bu@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ

Catalyst and Reaction Engineering

Biodiesel

Adsorption

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2329, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2329, 2304-5
E - mailkamchai.nu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ

Biodiesel

Biomass Gasification

Renewable Energy

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2332, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2332, 2304-5
E - mailkattaso@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ พรหมรักษา
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ Surface Modification Process Control Modeling and Simulation Crystallization
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2311, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  2311, 2304-5
E - mail archw.pr@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ความเชี่ยวชาญ

Biogas Treatment

Water Treatment by Membrane Processes

Gas Absorption

Mass Transfer

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2387,2304-5
E - mailwichitpan.ro@wu.ac.th
Facebook Comments Box