สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัฉริยะ
ความเชี่ยวชาญComputer System Design Embedded System  Design Internet of Things Application  Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2333, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2333, 2304-5
E - mailskorakot@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัฉริยะ
ความเชี่ยวชาญ 3D Printer Machine Learning Deep Neural Network
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2318, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2318, 2304-5
E - mail skwattana@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัฉริยะ
ความเชี่ยวชาญ Electronic System Design Embedded System Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2327, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2327, 2304-5
E - mail pwijittr@wu.ac.th
อาจารย์ นพปฎล คงสมบัติ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัฉริยะ
ความเชี่ยวชาญ System Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2323, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2323, 2304-5
E - mail knoppado@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัฉริยะ
ความเชี่ยวชาญ

Digital Signal Processing

Data Analysis

Internet of Things

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2319 3577, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2319 , 3577, 2304
E - mailanurak.th@wu.ac.th
อาจารย์ อธิณัฏฐ์ ปะลาวัน
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัฉริยะ
ความเชี่ยวชาญComputer Network
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailpatinat@wu.ac.th
ดร. ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัฉริยะ
ความเชี่ยวชาญ Distributed Simulation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 00-7567-2338, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2338, 2304
E - mail wchirawa@wu.ac.th
Facebook Comments
ser