สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญComputer System Design Embedded System  Design Internet of Things Application  Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2333, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2333, 2304-5
E - mailskorakot@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ 3D Printer Machine Learning Deep Neural Network
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2318, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2318, 2304-5
E - mail skwattana@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ Electronic System Design Embedded System Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2327, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2327, 2304-5
E - mail pwijittr@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ

Digital Signal Processing

Data Analysis

Internet of Things

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2319 3577, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2319 , 3577, 2304
E - mailanurak.th@wu.ac.th
อาจารย์ อธิณัฏฐ์ ปะลาวัน
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญComputer Network
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2304-5
E - mailpatinat@wu.ac.th
ดร. ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ Distributed Simulation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 00-7567-2338, 0-7567-2304
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2338, 2304
E - mail wchirawa@wu.ac.th
ผศ.ดร. พุทธิพร ธนธรรมเมธี
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Data mining
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672283 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2283 , 2206-7
E - mailputthiporn.th@wu.ac.th
ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672272 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2272 , 2206
E - mailsyaowara@wu.ac.th
ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ- Data mining
- Machine learning
- Software engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672275 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2275 , 2206-7
E - mailpthimapo@wu.ac.th
ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672255 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2255 , 2206-7
E - mailmuhamard@wu.ac.th
ดร. จิตติมา ศังขมณี
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ- Object-Oriented Software Engineering
- Requirements Engineering
- วิศวกรรมความต้องการ
- การจัดทำเอกสารความต้องการระบบสารสนเทศ
- การจัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
- การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานประยุกต์
- Software process กระบวนการซอฟต์แวร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672254 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2254 , 2206-7
E - mailsjidtima@wu.ac.th
ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ- การวัดซอฟต์แวร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672565 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2565 , 2206-7
E - mailkanchan.th@wu.ac.th
ศิริภิญโญ จันทมุณี
อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672273 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2273 , 2206-7
E - mailcsiripin@wu.ac.th
Facebook Comments Box