logo

บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการชื่อโครงการ   งบประมาณ (บาท)แหล่งทุน วันที่เสร็จสิ้นดำเนินโครงการ

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม25000WU-Social Engagement30/9/2021

ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
โครงการการพัฒนาทักษะหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยางพารา ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)750000อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์25/2/2021

ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
โครงการธนาคารปูม้า เครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี200000สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)21/12/2021

รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ150000อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์15/6/2021

ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
การขยายสเกลการเตรียมกำมะถันดิสเพอร์ชันสำหรับน้ำยางคอมพาวนด์30000อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์31/8/2021

รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
 1. การพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม(คลัสเตอร์ไม้ยางพารา ปี่ที่1) 2การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านยางพาราและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยด้านยางพารา12400อุตสาหกรรมภาค 10 และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)17/6/2021

รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
การพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม(คลัสเตอร์ไม้ยางพารา ปีที่ 1)2400ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี17/6/2021

รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านยางพาราและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยด้านยางพารา10000สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)12/7/2021

รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้440185รายรับจากการใช้บริการ30/9/2021

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
Structural Condition Investigation and Assessment of The Siam Chemicals 5C Wharf341000Aurora Technology & Engineering Consultant Company Limited15/3/2021

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา พัฒนาชุมชนตามเป้าหมายกระทรวงอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลบางศาลา)

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา น

Read More »

คณาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำความรู้สู่สังคมและอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย

Read More »
Facebook Comments Box