logo
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP

รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการควบคุมการผลิตแก๊สชีวภาพ (monitoring, evaluation and control of biogas plant)” ภายใต้แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ผ่านห้องฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ  ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จาก 19 สถานประกอบการ จำนวน 33 คน เพื่อสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค ให้ตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และเพื่อสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้งสื้น 32 ชั่วโมง

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากความรู้พื้นฐาน และการวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริงในอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานในด้านขยายผลการวิจัยพัฒนาระบบติดตามผลและควบคุมกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพมีต้นทุนที่ต่ำลง ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความยั่งยืนระยะยาว การฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและหารายได้ในยุค New Normal ซึ่งหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดหลักสูตรดังกล่าวฯ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

Facebook Comments Box