logo
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของอาคารและศาสนสถานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับสโมสรนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของศาสนสถาน หรือ ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11 ณ วัดพระหมาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 – 14 สิงหาคม โดยได้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารพักของสามเณร จำนวน 1 หลัง (ประกอบด้วย 6 ห้องพัก 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 3 ห้องนำ) และในวันอาสาฬหบูชา (24 กรกฎาคม 2564) ทีมนักศึกษาได้ถวายเทียนพรรษา ถวานสังฆทานระบบไฟฟ้า และถวายสังฆทานยารักษาโรค ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาใชึงานจริง อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงส่งผลต่อรูปแบบของการจัดกิจกรรมซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เช่น ออกรับเงินบริจาค แบ่งความรับผิดชอบงานของนักศึกษาแต่ละชั้นปี จึงส่งผลให้คณะทำงานต้องแบ่งงานกันดำเนินงานในรูปแบบของกลุ่มย่อยๆ และจำนวนหลายวัน เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ดำเนินงาน4

สืบเนื่องจากโครงการ การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของอาคารและศาสนสถานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10 ในปีการศึกษา 2563 วัดโคกเหล็ก ซึ่งอยู่ภายในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งนับเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป และสามารถนำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปใช้งานจริง ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชา EEE62-101 มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา EEE62-211 วงจรไฟฟ้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา EEE60-341 ระบบไฟฟ้ากำลัง 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชา EEE60-445 การออกแบบระบบไฟฟ้า

ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนสถาน เนื่องจากในทุกศาสนาก็จะมีศาสนสถานเป็นศูนย์รวมของชุมชน ดังนั้นทางหลักสูตรจึงดำเนินโครงการเพื่อซ่อมแซมปรับปรุง และพัฒนาศาสนสถานของชุมชน ในปีการศึกษา 2564 คือ วัดพระหมาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทีมสำรวจได้มุ่งเน้นเลือก สถานที่ๆมีระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่มีความชำรุดทรุดโทรมมาก ควรที่จะได้รับการดูแลทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

โครงการนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสายวิชาชีพของตัวเอง ทำให้นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าได้พบปัญหาจริงและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางแผนประเมินราคาอุปกรณ์ วางแผนการทำงานเป็นทีมอีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมถึงนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม

Facebook Comments Box