logo
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ..."วิศวกรไฟฟ้ากับงานด้านระบบสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้ากับงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม”…

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ..."วิศวกรไฟฟ้ากับงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม"...

 ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญวิทยากร คุณธีรภัทร มากจริง ศิษย์เก่า รุ่น 11 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้ากับงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม”…ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร

       ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่

      ดังนั้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิต แต่ละบุคคลในเชิงลึก เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 รูปแบบกิจกรรมจึงมีรูปแบบอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดยศิษย์เก่า

ในวันนี้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ คุณธีรภัทร มากจริง เป็นอย่างสูง ที่ให้ทั้งความรู้ วิชาการ แง่คิด การสมัครงาน  ประสบการณ์ทำงาน ตลอดจนกำลังใจในการเรียน

Facebook Comments Box