logo

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

อบรมโดยศิษย์เก่า

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิชาชีพด้านการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Estimate 2023) โดยศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชา […]

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิชาชีพด้านการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Estimate 2023) โดยศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา Read More »

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเ

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “ Read More »

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ "การสร้างแรงบันดาลในใจการเรียน"

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลในใจการเรียน”

ในวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเค

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลในใจการเรียน” Read More »

ศิษย์เก่าวิศวะฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.วลัยลักษณ์ 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับศ

ศิษย์เก่าวิศวะฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.วลัยลักษณ์ 2564 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร

ไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่า หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสู

ไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่า หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า Read More »

ศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ บรรยายในหัวข้อพิเศษ “การเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต”

ศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ บรรยายในหัวข้อพิเศษ “การเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต”

ในวันที่  18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ในรู

ศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ บรรยายในหัวข้อพิเศษ “การเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต” Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ..."วิศวกรไฟฟ้ากับงานด้านระบบสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้ากับงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม”…

ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสู

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้ากับงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม”… Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้าสู่เส้นทางข้าราช และการเลือกอาชีพในอนาคต”…

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้าสู่เส้นทางข้าราช และการเลือกอาชีพในอนาคต”…

ในวันพุธ ที่ 28 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสู

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้าสู่เส้นทางข้าราช และการเลือกอาชีพในอนาคต”… Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวล

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 Read More »