Home / ข่าวสาร / รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลงาน

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 10.00-13.00 น. ศาสตรา …

Read More »

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใ …

Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเชิญนายกสมาคมพนักงานสอบสวนและคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยาง

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                  …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้น ประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้น ประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึ …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา : สนใจศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนกับการถ่ายโอนมวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา สนใจศึกษากา …

Read More »
ser