logo
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้าสู่เส้นทางข้าราช และการเลือกอาชีพในอนาคต”…

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้าสู่เส้นทางข้าราช และการเลือกอาชีพในอนาคต”…

 ในวันพุธ ที่ 28 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญวิทยากร คุณเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 46 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการพลังงานชำนาญการ กระทรวงพลังงาน จังหวัดภูเก็ต ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ….วิศวกรไฟฟ้าสู่เส้นทางข้าราช และการเลือกอาชีพในอนาคต…ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”วิศวกรไฟฟ้าสู่เส้นทางข้าราช และการเลือกอาชีพในอนาคต”…

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่

ดังนั้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิต แต่ละบุคคลในเชิงลึก เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 รูปแบบกิจกรรมจึงมีรูปแบบอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดยศิษย์เก่า

ในวันนี้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ คุณเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร เป็นอย่างสูง

Facebook Comments Box