แวววรรณ อินทร์ขัน

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราช

     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อศึกษาดูงานประวัติความเป็นมาและความสำคัญของไฟฟ้า พร้อมกับศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตไฟฟ้าที่เคยใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ซึ่งถือเป็นการศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน โดยดำเนินการตามมาตรการของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมอย่างเคร่งครัด อาทิ การคัดกรองอุณหภูมิ การใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะที่เข้าชมเป็นอย่างดี พร้อมมาตรการการทำความสะอาดสื่อนิทรรศการทุกๆ 2 ชั่วโมง  และจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์      ศึกษากฎระเบียบการเข้าชมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ New Normal ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้ที่ https://www.egco.com/uploads/finder/files/       นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ของ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างมโนทัศน์ของวิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New …

Read More »

คณาจารย์ บุคลากร ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณาจารย์ บุคลากร สำนักวิชาศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยในพิธีฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป” ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา  เป็นอันเสร็จพิธี  จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ข้อคิดการทำงานตามแนวทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีเพื่อเป็นพลังสำคัญให้แผ่นดินนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจาก …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ” ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.45 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีจากหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  ซึ่งเป็นกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ซึ่งแยกพบในแต่ละหลักสูตร เพื่อนักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนเรื่องการลงทะเบียนเรียน และรับฟังคำร้องจากนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้สำนักวิชาฯ ได้มีการตรวจและป้องกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการคัดกรองเชื้อ ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาฯ ได้อย่างทันเหตุการณ์ เหตุนี้จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก  …

Read More »

คณบดี คณาจารย์ ส.​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563

ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563” โดยในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักศึกษาใหม่จำนวน 208 คน ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ การศึกษาของนักศึกษาจะประสบความสำเร็จได้นั้น คณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อความสำเร็จดังกล่าว ชีวิตการเป็นนักศึกษา จะต้องพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาทางด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการปรับตัวเข้ากับสังคม คณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ คำแนะนำ และช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องด้วยศักยภาพของตนเอง ดังนั้นเพื่อให้ คณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษา มีโอกาสได้พบปะ ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ได้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ทำความรู้จัก คณาจารย์แต่ละสาขา เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 23 แบบ New Normal

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal ใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงโควิด พร้อมถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM   เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563  คณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 23  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงโควิด พร้อมถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ไปยังห้องต่างๆในอาคารเรียนรวมและอาคารสถาปัตย์ฯ กว่า 80 ห้อง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมนโยบายจัดกิจกรรมนี้ โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 208 คน ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  กล่าวโดยมีใจความสำคัญว่า  การก้าวเข้าสู่ชีวิตของการเป็นนักศึกษาถือเป็นก้าวที่สำคัญ นักศึกษาทุกคนต้องปรับตัวอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้  โดยปัจจัยสำคัญที่นำนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จได้นั้น นักศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า  …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 คน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนเป็น Fellowship ภายใต้กรอบ UKPSF  จำนวน 30 คน   ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายชื่อผู้ที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น ซึ่งมีอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล โดยได้รับรางวัลดีเด่นในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายชื่ออาจารย์ประจำของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองเป็น Fellowship ระดับ Senior …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลจากโครงการ STSP Innovation Awards 2020

ผลงานนวัตกรรมระบบผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “โครงการ STSP Innovation Awards 2020” ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ระดับภาคใต้ โดยได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยโครงการนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาเป็นหัวหน้าโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ และ ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์  ระบบผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้งจะประกอบไปด้วยแผ่นประกบทำด้วยวัสดุซีเมนต์บอร์ด ชนิด Calcium Silicate Board ซึ่งมีคุณสมบัติต้านแรงดัด และมีคุณสมบัติทนไฟ เป็นฉนวนกันความร้อน และกันความชื้น  และแกนกลางจะประกอบไปด้วยวัสดุสองชนิดคือ แผ่นโพมชนิดไม่ลามไฟ ประเภท Expanded Polystyrene (EPS) มีความเป็นฉนวนสูง คือมีค่าฉนวนป้องกันความร้อน Thermal resistance หรือ R value ประมาณ 0.661 …

Read More »

Congratulations to teachers in civil engineering courses Won the prize from the STSP Innovation Awards 2020 project.

Honeycomb composite wall innovation system won the 2nd runner-up award (Joint) from the submission of work for the contest “STSP Innovation Awards 2020” in the category of commercial innovation in the southern region. By receiving a 15,000 baht prize money along with an award plaque and certificate In this project, …

Read More »

Newsletter Release, School of Engineering and Technology, Issue 2

This is the second newsletter of the School of Engineering and Technology. It is the edition of the school’s various news reports over the past three months that the situation has been epidemic of the Covid-19 virus from April to June 2020. This newsletter is also a welcome edition for …

Read More »

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2

จดหมายข่าว (Newsletter) ฉบับที่ 2 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ เป็นฉบับที่รายงานข่าวสารต่างๆของสำนักวิชาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 และจดหมายข่าวฉบับนี้ยังเป็นฉบับต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ที่จะมาถึงนี้ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 ซึ่งตรงกับช่วงมาตรการการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ ระยะที่ 5 ของรัฐบาล ทำให้การเรียนการสอน สามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากขึ้นมาก หน้าแรกจดหมายข่าวฉบับที่ 2 นี้ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตามด้วยหน้ากล่าวทักทายของกองบรรณาธิการ และผลงานที่น่าสนใจตลอดช่วงไตรมาสที่ผ่านมา โดยเนื้อหาสำคัญแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชา ในด้านการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2562นั้น สำนักวิชาได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังบทสัมภาษณ์อาจารย์ ดร. กัมปนาท สุขมาก รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้าที่ …

Read More »
ser