Home / กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 9

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เว …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดสอบ Exit Exam

ในวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า …

Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิศวกรรมพอลิเมอร์

นักศึกษาวิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทย …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ กรุงเทพมหานคร

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรร …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน LoRa IoT

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำภูรา จังหวัดตรัง

ในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิศว …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับ

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ก …

Read More »

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ

ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวก …

Read More »
ser