logo
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญวิทยากร คุณณัฐพิมล เนาวคุณ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ....เส้นทางการเรียน สู่เป้าหมาย...ให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญวิทยากร คุณณัฐพิมล เนาวคุณ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ….เส้นทางการเรียน สู่เป้าหมาย…ให้แก่นักศึกษา

         ในวันพุธ ที่ 21 กรกฏาคม 2564 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญวิทยากร คุณณัฐพิมล เนาวคุณ (ศิษย์เก่า) ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …”เส้นทางการเรียน สู่เป้าหมาย”…ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งการเลือกและหาวิธีการให้ไปถึงเป้าหมายของแต่คนละคนก็ย่อมแตกต่างกัน และแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเป็นเสมือนแรงผลักดันในชีวิต ให้ตัวเราเองกล้าที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคงมากขึ้น และวิทยากรได้ให้แง่คิดว่า
1. ปาฏิหาริย์อ่านหนังสือ 1 วันก่อนสอบไม่มีอยู่จริง
2. อย่ารอหรือโทษพรสวรรค์ แต่ควรมีพรแสวง
3. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

            ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถศึกษาได้สำเร็จตามแผนการศึกษา ความสุขกับการเรียน

 

             ดังนั้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิต แต่ละบุคคลในเชิงลึก เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 รูปแบบกิจกรรมจึงมีรูปแบบอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดยศิษย์เก่า

        ในวันนี้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ คุณณัฐพิมล เนาวคุณ เป็นอย่างสูง

Facebook Comments Box