โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ "การสร้างแรงบันดาลในใจการเรียน"

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลในใจการเรียน”

ในวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากรพิเศษ ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 13 นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ ในกิจกรรม “เปิดใจ กับว่าที่ วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม” ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลในใจการเรียน” 

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตร เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถศึกษาได้สำเร็จตามแผนการศึกษา ความสุขกับการเรียน

Facebook Comments Box