โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์และศิษย์เก่า ซึ่งเป็นนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศไม้และวัสดุชีวภาพ ที่ได้รับจากงานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับ “รางวัลระดับดี” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 ผลงาน คือ

1. เรื่อง “DryWooD: ระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ” ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย มีนักวิจัย ดังนี้ 

         รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 
         อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
         นายทวีศิลป์ วงศ์พรต
         นายธัญญวีร์ รสมัย
         นายวินิช เพ็ชรมณี

2.เรื่อง “StressWooD Meter: เครื่องวัดความเค้นในไม้แปรรูปอุตสาหกรรมความแม่นยำสูง” มีนักวิจัย ดังนี้
      รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
      ดร.ประเวศน์ เดี่ยววินิช
      ผศ.ดร.สถาพร จันทวี
      ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
      ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์
      นายทวีศิลป์ วงศ์พรต
      นางสาวกุลธิดา ศรีสุชาติ
      นายอุกฤษฎ์ ภวัคธานนท์
      นายใจเพ็ชร โต๊ะหมาด
      นางมัลลิกา เรืองศรี
 
         
ผลงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้น ได้รับการพัฒนาจนกระทั้งปัจจุบัน สามารถนำมาใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.
นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.
Facebook Comments Box