งานวิจัย

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ …

Read More »

จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ผลงานปืนยางช่วยฝึกสำหรับนักเรียนตำรวจ

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการป …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินด …

Read More »

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศว …

Read More »

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิท …

Read More »

อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14407 : “สูตรและกรรมวิธีการผลิต …

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล …

Read More »

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี

นายวิทยา อาวุธเพชร นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธ …

Read More »

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำห …

Read More »
ser