งานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ ” Pre Talent Mobility”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณาจารย์ที่ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่ 2”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินด …

Read More »

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง และรองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล อาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science volume 566

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ …

Read More »

จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ผลงานปืนยางช่วยฝึกสำหรับนักเรียนตำรวจ

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการป …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินด …

Read More »

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศว …

Read More »

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิท …

Read More »
ser