logo

งานวิจัย

คว้ารางวัล Silver Award

สุดยอด!! นักวิจัยวิศวะ และคณะ คว้ารางวัล Silver Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Reseach Expo 2566)

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล …

สุดยอด!! นักวิจัยวิศวะ และคณะ คว้ารางวัล Silver Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Reseach Expo 2566) Read More »

นวัตกรรมจากงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 รางวัลจากเวที STSP INNOVATION AWARDS 2023

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ จาก …

นวัตกรรมจากงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 รางวัลจากเวที STSP INNOVATION AWARDS 2023 Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์กฤต ฝันเซียน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์กฤต ฝันเซียน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับ Prof. Dr. Samir Kumar Khanal, Visiting Professor ในโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 (Reinventing University 2023)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับ Prof. Dr. Samir Kumar Khanal, Visiting Professor ในโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 (Reinventing University 2023) Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือความร่วมมือกับ Professor Kiyota Hashimoto จากมหาวิทยาลัย Shunan University

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 113 อาคารวิชาการ 4 …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือความร่วมมือกับ Professor Kiyota Hashimoto จากมหาวิทยาลัย Shunan University Read More »

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ” Read More »

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง เครื่องหมุนท่อนซุงไม้ยางพาราเพื่อวางแนวแกนไม้อัตโนมัติ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง เครื่องหมุนท่อนซุงไม้ยางพาราเพื่อวางแนวแกนไม้อัตโนมัติ Read More »

คณาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “WOOD: Natural Building Material of the 21st Century”

ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสด …

คณาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “WOOD: Natural Building Material of the 21st Century” Read More »

เยี่ยม!! รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ ให้สัมภาษณ์และบันทึกรายการช่อง NBT ในการพัฒนางานวิจัย “ระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพารา โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT ได้ …

เยี่ยม!! รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ ให้สัมภาษณ์และบันทึกรายการช่อง NBT ในการพัฒนางานวิจัย “ระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพารา โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก” Read More »

คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ในงาน CCF 2023

ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวน …

คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ในงาน CCF 2023 Read More »