logo
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร

ไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่า หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

   ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่า รุ่น 6 คุณศิวกร พงศ์ชินฤทธิ์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง GROUP LEADER บริษัทแอคคาสกรุ๊ป จำกัด ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร

 ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพจากศิษย์เก่า โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ และสร้างการความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน

ดังนั้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ทราบและเข้าใจกระบวนการ ระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง หรือ ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิต แต่ละบุคคลในเชิงลึก เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 รูปแบบกิจกรรมจึงมีรูปแบบอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดยศิษย์เก่า

ในวันนี้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ คุณศิวกร พงศ์ชินฤทธิ์ ผู้แชร์ประสบการณ์และแนะนำการทำงานแก่น้องๆนักศึกษา

Facebook Comments Box