โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ บรรยายในหัวข้อพิเศษ “การเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต”

ในวันที่  18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ บรรยายในหัวข้อพิเศษ “การเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต” เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตได้มีการเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต

ศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ บรรยายในหัวข้อพิเศษ “การเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต”

โดยศิษย์เก่าของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ร.ท.ฐชาภัทร แต้สวัสดิ์ นายทหารส่งกำลังสายสื่อสาร ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า)
  • นางสาวนาเดีย เล๊าะยีตา Business Engineering Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University Saint Petersburg, Russia (ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

การจัดการปัญหา สามารถประยุกต์ใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการตีความและเป็นการใช้ข้อมูล/สถานการณ์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแนวคิดหรือข้อมูลในวิธีการใหม่ๆ

ความตั้งใจใฝ่รู้เพื่อการพัฒนางาน สามารถหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงความรู้หรือทักษะใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองในการก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

การทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตระหนักถึงคุณค่าของทีมงานและรู้จักใช้ความสามารถในการเข้าใจคนอื่น เพื่อแสดงออกหรือสื่อสารประเด็นต่างๆได้อย่างเหมาะสม

มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว สามารถทำงานกับคนอื่นที่มีความหลากหลายโดยเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างข้อตกลงและความสนใจของกลุ่มคนทำงานที่แตกต่างกันได้

ในวันนี้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ ร.ท.ฐชาภัทร แต้สวัสดิ์ และ นางสาวนาเดีย เล๊าะยีตา เป็นอย่างสูง ที่ให้ทั้งความรู้ วิชาการ แง่คิดเพื่อให้ว่าที่บัณฑิตได้มีการเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคตและก้าวไปอย่างมั่นคงต่อไป

Facebook Comments Box