logo
ขอแสดงความยินดีกับ อาจาร์ยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อาจาร์ยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

       สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ระดับ Fellow จำนวน 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจาร์ยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow
ขอแสดงความยินดีกับ อาจาร์ยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow
ขอแสดงความยินดีกับ อาจาร์ยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow
Facebook Comments Box