logo
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากรพิเศษ ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 13 นางสาววิมลมาศ กมุทชาติ แฮรมันเซน ตำแหน่ง Subject matter expert Sterility testing – QC
บริษัท Fresenius Kabi – Norway และศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 นายกฤษฎา แก้วประสิทธิ์ ตำแหน่ง Engineering A บริษัท Utac thai limited ในกิจกรรม “เปิดใจ กับว่าที่วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม” ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี และเส้นทางการเลือกงานในอนาคตให้เหมาะกับตนเอง การสร้างแรงบันดาลใจ แนะแนวการเลือกงาน การสัมภาษณ์งาน แนวทางการทำต่างประเทศ รวมทั้งมาเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมทุกๆคน

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตร เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถศึกษาได้สำเร็จตามแผนการศึกษา ความสุขกับการเรียน

Facebook Comments Box