logo
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิศวะ จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของศาสนสถาน หรือ ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12 ณ วัดเขาน้อย ตำบลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

สืบเนื่องจากโครงการ การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของอาคารและศาสนสถานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11 ในปีการศึกษา 2564 ณ วัดพระหมาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งนับเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป และสามารถนำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปใช้งานจริง ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชามโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาวงจรไฟฟ้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชาระบบไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า

ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนสถาน เนื่องจากในทุกศาสนาก็จะมีศาสนสถานเป็นศูนย์รวมของชุมชน ดังนั้นทางหลักสูตรจึงดำเนินโครงการเพื่อซ่อมแซมปรับปรุง และพัฒนาศาสนสถานของชุมชน ในปีการศึกษา 2565 คือ วัดเขาน้อย ตำบลนบพิตำ ซึ่งทีมสำรวจได้มุ่งเน้นเลือก สถานที่ๆมีระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่มีความชำรุดทรุดโทรมมาก ควรที่จะได้รับการดูแลทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสายวิชาชีพของตัวเอง ทำให้นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าได้พบปัญหาจริงและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางแผนประเมินราคาอุปกรณ์ วางแผนการทำงานเป็นทีมอีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมถึงนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ เป็นความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ในอนาคตทั้งทางด้านวิชาการและอื่นๆ ต่อไป

Facebook Comments Box