logo
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว

จากการที่ กรมกิจการเด็กและเยาชน มีความประสงค์ที่จะให้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นที่ปรึกษาสำหรับงานบริการเพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบ และประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ สูง ๒ ชั้น เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก และบางส่วนพบการแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีต เนื่องจากสนิมจากเหล็กเสริมภายในคอนกรีตและพบการทรุดตัว และเอียงไปทางบริเวณด้านหลัง นอกจากนั้นทางผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ดังนั้นเพื่อเพิ่ม ความมั่นใจให้กับผู้ใช้อาคารถึงความมั่นคงปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา งานด้านสำรวจตรวจสอบอาคาร โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญทั้งด้านงานสำรวจตรวจสอบโครง สร้างและออกแบบแก้ไข จึงมีความประสงค์จะเสนอข้อเสนอทางเทคนิคและการเงิน สำหรับงานบริการวิชา การของงานสำรวจและตรวจสอบอาคารพร้อมทั้งการวิเคราะห์และประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างใน โครงการดังกล่าว รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่างๆ และรวบรวมผลการจัดทำรายงานสรุปผลการ การสำรวจตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อให้ทางผู้ว่าจ้างสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์สำหรับ การปรับปรุงอาคารเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของโครงการต่อไป

Facebook Comments Box