logo

บริการวิชาการ 65

ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี ได้จัดอบรมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ในวันที่ 17 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี ได้จัดอบร […]

ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี ได้จัดอบรมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ Read More »

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก และคณะทำงาน ออกบริการวิชาการถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก และคณะทำงาน ออกบริการวิชาการถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างง่าย ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรปากพนัง

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิรัติศัย

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก และคณะทำงาน ออกบริการวิชาการถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างง่าย ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรปากพนัง Read More »

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว

จากการที่ กรมกิจการเด็กและเยาชน มีความประสงค์ที่จะให้สา

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการ "การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการ “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว”

วันนี้ (26 ก.ค.’65) เวลา 13.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการ “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว” Read More »

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ Read More »

มวล. จัดอบรมการป้องกันรักษาเนื้อไม้ การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโบรอนในไม้ยางพารา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การป้องกันรักษาเนื้อไม้ การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโบรอนในไม้ยางพารา”

มื่อวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้แ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การป้องกันรักษาเนื้อไม้ การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโบรอนในไม้ยางพารา” Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ เป็นเจ้าภาพฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรการป้องกันรักษาเนื้อไม้ การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโบรอนในไม้ยางพารา

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ เป็นเจ้าภาพฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรการป้องกันรักษาเนื้อไม้ การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโบรอนในไม้ยางพารา Read More »

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์เพื่อสังคม สร้างเครื่องผสมน้ำยางพาราให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อผลิตเสาจราจรบอกทาง

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์เพื่อสังคม สร้างเครื่องผสมน้ำยางพาราให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อผลิตเสาจราจรบอกทาง

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรวิศวก

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์เพื่อสังคม สร้างเครื่องผสมน้ำยางพาราให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อผลิตเสาจราจรบอกทาง Read More »