logo

ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี ได้จัดอบรมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ในวันที่ 17 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี ได้จัดอบรมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชาวบ้าน ต.หูล่อง และ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อเป็นแนวทางในการลดพลังงาน ที่สามารถทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระหว่างการเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำการเกษตรโดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด และส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางพระ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสร้างต้นแบบการจัดการการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของสินค้าในชุมชนอย่างครบวงจร ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ และพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ BCG 

รูปแบบกิจกรรม พัฒนาศักยภาพหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนา
ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่  และผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำส้มจาก จาก ประกอบด้วยแผนงานหลัก ได้แก่
(1) งานศึกษาวิเคราะห์สินค้าและบริการของชุมชนตามความตองการของตลาด
(2) งานยกระดับมาตรฐานพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน
(3) งานการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ brand สินค้าเพื่อให้สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง
(4) งานออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินคำ ทั้งแบบ online / off-line และทั้งในและต่างประเทศ และช่องทาง U2T Market Place Platform และ
(5) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการ

Facebook Comments Box