logo
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดาวรุ่ง ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

วันนี้ 14 ก.ย. 65 เวลา 13.00น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ดาวรุ่ง ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารบริหาร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณาจารย์สำนักวิชาวิสวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้

รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

อาจารย์ ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Fellow

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ดร.นิรัติศัย รักมาก (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

ผศ กรกต สุวรรณรัตน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

อาจารย์ ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

 

 

Facebook Comments Box