logo
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ” และ ผศ.ดร.บันเทิง ศรีคะรัน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

ปัจจุบัน รศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถโดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Ground Improvement by Geopolymer Cement and Pozzolanic Material

และ ผศ.ดร.บันเทิง ศรีคะรัน โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Mechanical Design Advanced Welding Technologie Metallurgical and Mechanical Analysis Mechanics of Materails

 

 

Facebook Comments Box