โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์ผู้มี ผลงานวิจัย ตีพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 65

ในวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2565

Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป โดยมีบทความวิจัยตีพิมพ์จำนวน 10 ฉบับ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1และขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วารสาร Ain Shams Engineering Journal , Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 91 และค่า ISI Impact factor4.790

2. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วารสาร Symmetry, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 93 และค่า ISI Impact factor 2.940

ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

3. ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วารสาร Journal of Computational Science, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 96 และค่า ISI Impact factor 3.817

ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์

4. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ และ ดร.ศุภกิจ เอียดตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ วารสาร International Journal of Structural Stability and Dynamics, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 84 และค่า ISI Impact factor 2.957

 รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์  ดร.ศุภกิจ เอียดตรง

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วารสาร Korean Journal of Chemical Engineering, Q2
ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 84 และค่า ISI Impact factor 2.957

ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์

6. รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และ ผศ.ดร. กมล ถิ่นสุราษฎร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วารสาร Energies, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 และค่า ISI Impact factor 3.252

รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อผศ.ดร. กมล ถิ่นสุราษฎร์ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

7. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วารสาร Environmental Science and Pollution Research, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 และค่า ISI Impact factor 5.190

8. ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ วารสาร Bulletin of Mathematical Biology, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 89 และค่า ISI Impact factor 3.871

ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์

9. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตกุลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร Inventions, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 84

ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตกุลย์

10. ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์, รศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ และ ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วารสาร Buildings, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 และค่า ISI Impact factor 3.324

ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ รศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

11. ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วารสาร International Journal of Simulation Modelling, Q1 ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 82 และค่า ISI Impact factor 2.775

ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์, รศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ และ ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ

 

Facebook Comments Box