logo

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ เป็นเจ้าภาพฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรการป้องกันรักษาเนื้อไม้ การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโบรอนในไม้ยางพารา

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การป้องกันรักษาเนื้อไม้ การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโบรอนในไม้ยางพารา” ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย “โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์สารโบรอนในไม้ยางพาราที่อาบตัวยาป้องกันรักษาเนื้อไม้”

โครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทยRAOT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการอัดน้ำยาป้องกันรักษาไม้ยางพารา และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
การอบรมเน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ยางพารา การเสื่อมสภาพของไม้ยางพาราอันเนื่องจากสิ่งมีชีวิต การป้องกันรักษาไม้ยางพาราด้วยสารประกอบโบรอน รวมถึงการตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ในไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาเข้าไปในเนื้อไม้ 

คณะทำงานขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน (หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรวมทั้งสิ้น 57 คน (จากภาคอุตสาหกรรมไม้และเคมีภัณฑ์ 35 คน และจากภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รวม 22 คน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ เป็นเจ้าภาพฝึกอบรมออนไลน์
Facebook Comments Box