logo
คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพให้การต้อนรับรับผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ฯ สานต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกัน โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวงและ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร อาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ อาทิ ระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ DryWooD ระบบควบคุมความเข้มข้นของน้ำยาอัดไม้ ImpregWooDนวัตกรรมปืนยางสำหรับช่วย เครื่องวัดความเค้นในไม้ StressWooD meter เครื่องวัดความชื้นไม้แบบเรียลไทม์ นวัตกรรมการอบไม้ปาล์มน้ำมันไม่ให้เกิดการยุบตัว นวัตกรรมไม้แชนวิชที่ใช้ไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้ ผนังไม้ที่มีโฟมยางเป็นฉนวนความร้อน ศูนย์ทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น และ การพัฒนาเทคนิคการอบไม้ปาล์มน้ำมันแบบใหม่โดยที่ไม้ไม่ยุบตัว การผลิตไม้ประกอบที่มียางพาราและไม้ปาล์มเป็นไส้ การปรับปรุงโครงสร้างไม้ในระดับนาโนเมตรเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น

Facebook Comments Box