logo
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์เพื่อสังคม สร้างเครื่องผสมน้ำยางพาราให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อผลิตเสาจราจรบอกทาง

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์เพื่อสังคม สร้างเครื่องผสมน้ำยางพาราให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อผลิตเสาจราจรบอกทาง

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ. ดร. ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ และทีมงาน ได้ส่งมอบเครื่องผสมน้ำยางพาราให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  เพื่อใช้สำหรับผลิตเสาจราจรบอกทาง

เครื่องผสมน้ำยางพาราได้ถูกออกแบบและสร้างโดยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด เพื่อใช้ผลิตเสาจราจรบอกทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 1 ต้นต่อนาที เครื่องผสมน้ำยางพาราได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย การดูแลรักษาทำได้สะดวก และมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูง สำหรับเครื่องผสมน้ำยางพาราที่ได้ส่งมอบในครั้งนี้เป็นเครื่องต้นแบบที่ทางผู้ออกแบบและสร้างได้ทดลองนำไปใช้งานในสถานประกอบการจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลสำหรับการพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องผสมน้ำยางพาราในอนาคต

เสาจราจรบอกทางที่ผลิตจากน้ำยางพาราเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านหนองครกและได้ทำความร่วมมือในการส่งมอบเสาจราจรบอกทางให้กับทางหลวงชนบทนำไปใช้งานจริง ซึ่งเสาจราจรบอกทางที่ผลิตจากน้ำยางพาราจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนน เพิ่มช่องทางในการใช้ยางพาราภายในประเทศมากขึ้น และช่วยยกระดับราคายางพาราภายในประเทศ ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์จึงได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องผสมน้ำยางพาราเพื่อผลิตเสาจราจรบอกทาง

Facebook Comments Box