logo
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

“Introduction to Electrical Engineering Camp” วิศวะไฟฟ้า มวล. พบน้อง ม.6

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรให้แก่น้องๆมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อได้ทราบข้อมูลของหลักสูตรอย่างละเอียด เช่น แผนการศึกษา แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยมีคณาจารย์ รุ่นพี่ทั้ง 4 ชั้นปีมาต้อนรับ พูดคุยแชร์ประสบการณ์ต่างๆ

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก จะทำให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีทั้งการพูดบรรยายของคณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะมาสมัครเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างของนักเรียน และเพื่อให้บุคลทั่วไปทราบข้อมูลของหลักสูตร ลักษณะการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ และมีผลการเรียนที่ดี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของหลักสูตร เพื่อลดอัตราการตกออก ลดการสูญเสียต่อรุ่นอันเนื่องมาจากผลการเรียน และเพิ่ม/ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถศึกษาได้สำเร็จตามแผนการศึกษา ความสุขกับการเรียน

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียนสามารถสมัครสอบหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
1.นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 2. แผนการศึกษาวิทย์-คณิต
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (4-5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

Facebook Comments Box