logo

ศิษย์เก่าวิศวะฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.วลัยลักษณ์ 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นในงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564  ซึ่งได้พิจารณาศิษย์เก่าที่มีความประพฤติดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีจากสังคมโดยรวมพร้อมทั้งอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ผลการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 4 ประเภท ได้แก่
1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน
2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
รวมจำนวนทั้งหมด 38 คน

ศิษย์เก่า

ซึ่งในปีนี้ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล 2 ท่าน
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน คือ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  2. คุณมลฑล ณ นคร เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ MyHome Development
ศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 1 แขนงงานอิเล็กทรอนิกส์

ศิษย์เก่าดีเด่น

คุณมลฑล ณ นคร เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ MyHome Development 

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 1 แขนงงานอิเล็กทรอนิกส์

Facebook Comments Box