logo

สารจากผู้บริหาร

สวัสดีครับ นักศึกษาและบุคคลากรทุกท่าน ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเราต้องเรียน สอนและทำงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยทางสำนักวิชาฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมและการลดความแออัดของหมู่คน พวกเราจึงได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ในการเรียนการสอนและการทำงานกัน อุปสรรคเหล่านี้มิได้หยุดยั้งกิจกรรมดีๆ ที่สำนักวิชาฯ ได้จัดขึ้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและบุคคลากร สำนักวิชาฯ จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้ทางวิศวกรรมสมัยใหม่กับนักศึกษา โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายและจัดทำ workshop ให้กับหลักสูตรต่างๆ ผมหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์ ที่นักศึกษาได้เรียนมา 1 ภาคการศึกษาเต็ม และคงต้องเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 อีกต่อไป จนกว่าสถานการณ์โควิด19 จะลดความรุนแรงลง สำนักวิชาฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่เหมาะสม หากนักศึกษาท่านใดประสบปัญหา ทางสำนักวิชาฯ ยินดีช่วยเหลือเสมอ เพราะพวกเราเป็นครอบครัววิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่อบอุ่นที่พร้อมดูแลนักศึกษาเสมอ

ท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และหวังว่าพวกเราจะกลับมาพบกันในรั้วมหาวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้

 

Facebook Comments Box