โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

การขับเคลื่อนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

ทิศทางการขับเคลื่อนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตตามแนวทางของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล รักษาการแทนหัวหน้าสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่มุ่งให้สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์มีความเข้มแข็งมีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ ผลิตบัณฑิตให้เป็น “คนดีและคนเก่ง” ขับเคลื่อนพันธกิจ 4 ด้าน 

1.การสอน: สร้างบัณฑิตให้เป็น “คนดีและคนเก่ง”

ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรักในสถาบัน

ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง มีความรอบรู้ในสาขาที่เรียน มีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล โดยผ่านกระบวนการวิจัย รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน

2.การวิจัย ผลิตผลงานวิจัยให้มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุและในสหสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยด้านการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นวัสดุหรือสารเคมีมูลค่าเพิ่ม การบำบัดน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

3.การบริการวิชาการ มุ่งเน้นงานบริการวิชาการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคมมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.การทำนุบำรุงและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม ทำนุบำรุงและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล รักษาการแทนหัวหน้าสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
Facebook Comments Box