logo

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมแสดงความยินดีบัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมแสดงความยินดีบัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่  18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตและคณาจารย์ได้มีการพูดคุย ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ โดยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้ได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก สะท้อนปัญหาที่พบเจอมาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และสำนักวิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกสาขา

ในกิจกรรมครั้งนี้มีศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคต” ประกอบด้วย

  • ร.ท.ฐชาภัทร แต้สวัสดิ์ นายทหารส่งกำลังสายสื่อสาร ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า)
  • นางสาวนาเดีย เล๊าะยีตา Business Engineering Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University Saint Petersburg, Russia (ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรง และสามารถแนะนำ รุ่นน้องได้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมแสดงความยินดีบัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์
Facebook Comments Box